بررسی تأثیر مؤلفه‌های مدیریت دانش بر میزان اعتماد کارکنان به فناوری اطلاعات در دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1394)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی‌، نیشابور، ایران

3 کارشناس‌ارشد مدیریت بازرگانی، ، ‌واحد تربت جام، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت جام، ایران

4 کارشناس‌ارشد مدیریت دولتی، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت دولتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: در سال‌های اخیر، سازمان‌ها به دلیل افزایش رقابت در محیط کسب و کار، بکارگیری اطلاعات و دانش را در سرلوحه امور خود قرار داده‌اند تا از این طریق بتوانند به مزیت رقابتی دست یابند و در دنیای تجاری و رقابتی حضور مستمر و پایداری داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مؤلفه‌های مدیریت دانش بر میزان اعتماد به فناوری اطلاعات در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام گرفت.
روش پژوهش: این مطالعه توصیفی به صورت مقطعی از دی تا بهمن 1394 انجام شد. نمونه‌گیری به صورت خوشه‌ای انجام گرفت و در هر رسته شغلی نمونه‌ها به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه پژوهش‌گر ساخته بود. روایی و پایایی پرسشنامه مذکور تأیید شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: در پژوهش حاضر600 نفر مورد بررسی قرار گرفتند که 46.8 درصد را مردان و 53.2 درصد دیگر را زنان تشکیل می‌دادند. نمره کلی مدیریت دانش و میزان اعتماد به فناوری اطلاعات در بین کارکنان به ترتیب0.67±3.23و 0.86±3.24بود. همبستگی مستقیم متوسط بین مؤلفه‌های مدیریت دانش و میزان اعتماد کارکنان به فناوری اطلاعات وجود دارد (p-value≤0.001,r=0.407).
نتیجه‌گیری: مؤلفه‌های مدیریت دانش بر میزان اعتماد کارکنان به فناوری اطلاعات تأثیر مستقیمی‌دارد. لذا ضروری است تا مدیران سازمان‌های درمانی جهت موفق بودن در رسالت سازمانی خود، به ارتقاء دانش کارکنان، استفاده بیشتر از فناوری اطلاعات و ایجاد یک فرهنگ آکنده از اعتماد در میان کارکنان توجه نمایند.
زمینه و هدف: در سالهای اخیر، سازمان ها به دلیل افزایش رقابت در محیط کسب و کار، بکارگیری اطلاعات و دانش را در سرلوحه امور خود قرار داده اند تا از این طریق بتوانند به مزیت رقابتی دست یابند و در دنیای تجاری و رقابتی حضور مستمر و پایداری داشته باشند.پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مؤلفه های مدیریت دانش بر میزان اعتماد به فناوری اطلاعات در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام گرفت.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی به صورت مقطعی از دی تا بهمن 1394 انجام شد.نمونه گیری به صورت خوشه ای انجام گرفت و در هر رسته شغلی نمونه ها به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند.ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود. روایی و پایایی پرسشنامه مذکور تأیید شد. داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: در پژوهش حاضر600 نفر مورد بررسی قرار گرفتند که 46.8 درصد را مردان و 53.2 درصد دیگر را زنان تشکیل می دادند.نمره کلی مدیریت دانش و میزان اعتماد به فناوری اطلاعات در بین کارکنان به ترتیب0.67±3.23و 0.86±3.24بود.همبستگی مستقیم متوسط بین مؤلفه های مدیریت دانش و میزان اعتماد کارکنان به فناوری اطلاعات وجود دارد(p-value≤0.001,r=0.407).
نتیجه گیری: مؤلفه های مدیریت دانش بر میزان اعتماد کارکنان به فناوری اطلاعات تأثیر مستقیمی دارد.لذا ضروری است تا مدیران سازمان های درمانی جهت موفق بودن در رسالت سازمانی خود، به ارتقاء دانش کارکنان، استفاده بیشتر از فناوری اطلاعات و ایجاد یک فرهنگ آکنده از اعتماد در میان کارکنان توجه نمایند.

کلیدواژه‌ها


1- Sohrabi B, KHanlari A. Ethics, information technology and organizational citizenship behavior. Journal of Ethics in Science and Technology, 2009; 4(1-2): 1-10. [in Persian]

2- Sharifzade F, Narimani M, Koushki A. Information Technology and Successful Knowledge Management Initiatives. Iranian Research Institute For Science and Technology, 2011; 27(1): 171-188. [in Persian]

3- Behjatinejad A, Moradi M, Shah bahrami A. “The role of knowledge management and knowledge management systems on effective management of urban”. Master's Thesis, International Campus, University of Guilan: 2011. [in Persian]

4- Abdi F. The role of information and communication technology (ICT) in knowledge management at the University of Imam Ali (AS). Journal of Military Management, 2009; 90: 67-90. [in Persian]

5- Rajabi A, Shah mohamadi GH. A model for IT application in Knowledge management in the security forces of the Islamic Republic of Iran. Management studies on police training, 2013; 6(1): 103-139. [in Persian]

6- Sadeghi A, Jafari H, Khodayari R, Pakdaman M, Mohammadi R, Ahadi nezhad B. A case study: the association between organizational cultures with management knowledge in Hasheminezhad hospital – Tehran. Journal of Hospital, 2011; 10(2): 1-8. [in Persian]

7- Kanapeckiene L, Kaklauskas A, Zavadskas EK, Seniut M. Integrated Knowledge Management Model and System for Construction Projects. Engineering Applications of Artificial Intelligence , October, 2010; 23(7): 1200-1215. 

8- Sobhani Y,Honari H, Shahlaie J, Ahmadi A. The relationship between information technology and knowledge management in sports federations.  Journal of Sport Management, 2013; 17: 55-73. [in Persian]

9- Khosrovanjam D, Elahi SH, Chavoshini R, Shayan A. Role of information technology in the design and implementation of knowledge management in telecommunications fuzzy AHP technique. Journal of Industrial Management Faculty of Humanities, Islamic Azad University of Sanandaj, 2011; 6(17): 59-71. [in Persian]

10- Mohmadi S, Javadi B, Mozafari A. The relationship between attitude, organizational structure and organizational climate with the publication of information technology in sports organizations in Iran. Journal of Research in Sport Management and motor behavior, 2012; 2(3): 15-34. [in Persian]

11- Danming L, Qiang L, Zongling Xu , Runtian L ,Weimin X. Does knowledge management matter for information technology applications in China?. Asia Pacific J Manage, (2008); 25: 489–507.

12- Akiyoshi M. Knowledge sharing over the network, thin solid film. Proceedings of 2nd .International symposium on the manipulation of advanced smart Materials, 2008; 517(4): 1512-1514.

13- Panahi B. Trust and confidence in the organization. Journal of Light Peak, 2009; 7(4): 88-103. [in Persian]

14- Ghazi noori S, SHaaban E, Alipour A. Effect of trust in the adoption of e-services. Journal of Management tomorrow, 2009; 8(22): 33-44. [in Persian]

15- Mirghafoori SH, Farhangnejad MA, Sadeghi Z. Evaluate the performance of the health sector in the implementation of knowledge management in Yazd city. Journal of Health Management, 2010; 13(39): 79-88. [in Persian]

16- Alvani SM, Salavati A, Rostami M. Analysis of knowledge management on the attitudes and behavior of investors. Public management research, 2014; 7(25): 5-33. [in Persian]

17- Moghimi SM, Ramezan M. Knowledge management and   information technology.2. Tehran: Industrial Management Institute; 2013. [in Persian]

18- Abolghasemi M, Haji khajeloo S, Ahmadi SM. The role of institutional mechanisms enabling knowledge management processes. Culture strategy, 2011; 12: 183-200. [in Persian]

19- Sadeghi A, Jafari H, Khodayari R, Pakdaman M, Mohammadi R, Ahadi nezhad B. A case study: the association between organizational culture with management knowledge in Hasheminezhad hospital – Tehran.Journal of Hospital, 2011; 10(2): 1-8. [in Persian]

20- Sfandani R, Ali miri M. The effect of IT competence in the knowledge processes in The Justice Arak. IT Management, 2015; 7(3): 493-510. [in Persian]

21- Azadi ahmadabadi GH, Azadi ahmadabadi Z, Azadi ahmadabadi A. The impact of information technology tools in the implementation of knowledge management in the Tejarat Bank. Journal of Knowledge studies, 2014; 1(1): 71-86. [in Persian]

22- Dehghani Soltani1 M, Khajenasab Yazdi Sh, Altaha H. Studing The Effect of Technology Trust on Intellectual Capital. Second International Conference and Sixth National Conference on Management of Technology; 2013. [in Persian]

23- Akbari P, Baharestan O, Rezaie H. Analysis of the impact of information technology and intellectual capital on entrepreneurship. Journal of Information and Communication Technology in Education, 2012; 2(3): 45-64. [in Persian]

24- Javanmard M, Rastkhadiv M. The relationship between knowledge management and intellectual capital police (case study in Mazandaran province police command staff). Journal of Disciplinary knowledge Mazandaran, 2014; 16(5): 64-80. [in Persian]

25- Yaghobi M, Rakhsh F, Javadi M. Determining the Effective Factors on Knowledge Management in Selected Hospitals of Isfahan University of Medical Sciences. Journal of Educational Development of Jundishapur, 2015; 6(1): 35-42. [in Persian]

26- Nekoodari M, Yaghoubi M. Evaluation of the factors facilitating knowledge management crisis management. Journal of Public Administration Research, 2011; 4(13): 95-119. [in Persian]

27- Marchewka JT, Liu C & Kostiwa K. An Application of the UTAUT Model for Understanding Student Perceptions Using Course Management Software. Communications of the IIMA, 2007; 7(2): 93-104.

28- Al Gahtani SS. Computer technology acceptance success factors in Saudi Arabia: an exploratory study. Journal of Global Information Technology Management, 2004; 7(1): 5-29.

29- Barzekar H, Safdari R, Eshraghiyan M, Dargahi H. The Study of Organizational Factors Affecting the Application of Information Technology by Middle Managers in TUMS Hospitals. Journal of Payavard Health, 2013; 7(2): 123-132.

30- Meade B, Buckley D, Boland M. What factors affect the use of electronic patient records by Irish GPs? International Journal of Medical Informatics, 2009; 78(8): 551-8.