رابطه ادراک پرستاران ازعدالت سازمانی و رفتارهای انتقام جویانه در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یزد در سال 1395

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

3 دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

چکیده

مقدمه: عدالت سازمانی درجه‌ای است که کارکنان احساس می‌کنند قوانین و سیاست‌های سازمانی مربوط به کار آنها منصفانه است. هدف از پژوهش حاضر، رابطه ادراک پرستاران از عدالت سازمانی و رفتارهای انتقام‌جویانه در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یزد در سال 1395 بود.
روش پژوهش: این مطالعه توصیفی – همبستگی بود که به صورت مقطعی درسال 1395 در 3 بیمارستان آموزشی انجام شد. جامعه مورد پژوهش شامل پرستاران بودند. 190 نفر از پرستاران در این مطالعه شرکت کردند. داده‌های پژوهش به وسیله پرسشنامه‌های استاندارد عدالت سازمانی (نیهوف و مورمن 1998) و پرسشنامه رفتار انتقام جویانه تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS نسخه24 و با استفاده از آزمون‌های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و ضریب همبستگیPearson  انجام گرفت.
یافته‌ها: میانگین امتیاز عدالت سازمانی، توزیعی، رویه‌ای و تعاملی در بیمارستان‌های مورد مطالعه به ترتیب 64/0 ± 40/3 ، 73/0 ± 91/3 ، 76/0 ± 14/3 و 82/0 ± 90/2 بود. میانگین امتیاز رفتارهای انتقام جویانه در این بیمارستان‌ها، 45/0 ± 59/4 به دست آمد.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که عدالت ادراک شده توزیعی رابطه‌ی معناداری با رفتارهای انتقام‌جویانه دارد. همبستگی به دست آمده بین عدالت توزیعی و رفتارهای انتقام‌جویانه 16/0 می‌باشد با توجه به نتایج به دست آمده، هرگونه اقدامی‌که منجر به عادلانه‌تر شدن و منصفانه‌تر شدن پرداخت‌ها بشود، باعث کم شدن رفتارهای انتقام‌جویانه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


1- Dastjany Farahani A. Organizational justice, Available at: URL: https://www.Afrineh. persiangig.com/obm/new/aadfarahani.doc. last Access; 2012.

2- Hossein-Zadeh A, Rezai M. new concepts in organizations, Available at: URL:https:// www.e – modiran.com. Last Access; 2008.

3- Devasagayam H. Organizational citizenship behavior of distributed team: a study on the mediating effects of organizational justice in software organizations. International Journal of scientific and Engineering Research, 2013; 4(1): 1-54.

4- Nava Ebrahim A, Abdollahi B. Golden key employee empowerment of human resource management Tehran. virayesh publication; 2006.

5- Neihoff BP, Moorman RH. justice as a mediator of the relationship between method of monitoring and organizational citizenship behavior. Academy of management Journal, 1993; 36: 527-556.

6- Moorman RH, Blackely GL, Niehoff BP. Does perceived organizational support Mediate the Relationship between procedural Justice and organizational citizenship Behavior? Academy of management Journal, 1998; 41: 351-357.

7- Greenberg J. Stress Fairness to Fare No stress: managing workplace stress by promoting Organizational Justice, Organizational Dynamics, 2004; 33: 322-365.

8- Ghaforie varnosefadarani M, Golparvar M. The relationship between components of organizational commitiment of employees of municipality of Esfahan, 2009; 4(5): 139-148.

9- Kaneshiro P. Analyzing the organizational justice, and commitment relationship in a public organization [Thesis]. Ann Arbor, MI: University Microfilms International; 2008.

10- Publisher: Elsevier-science Direct Journal: Journal of Research in personality volume 46, Issue 5.October, 2012; 546-555.

11- URL:https://fa.wikipedia.org/wiki/ francis Bacon#cite-ref-3. Last Access: September24, 2016.

12- The causes of dishonesty in organizations and the role of managers in promoting mahr Nasirzadeh & Mozhgan, 2008.

13- Fox s, spector PE, Miles,D. Counterproductive work behavior(CWB) in response to job stressors and organizational justice: the moderator effect of autonomy and emotion traits; 1999.

14- Hollinger RC. Acts against the work place: Social bonding and employee deviance. Deviant Behavior,1986; 7: 53-75.

15- Jelinek Ahearn M. The ABC, S of ACB: Unveiling a clear and present danger in the sales force, Industrial Marketing Management, 2006; 35: 457-467.

16- Gharaee H, Bahrami MA, Rejaliyan F, Atashbahar O, Homayouni A, Ataollahi F, et al. the relationship of organizational perceived justice and social responsibility in Yazd hospitals, Iran. J Manage Med Inform Sch, 2013; 1(1): 26-37.

17- Manzari Tavakoli AR, Rajabi M. The relationship between organizational justice perception and satisfaction: a study on employees of kerman University of Medical Sciences. Journal of Health and Development, 2013; 2(1): 22-32. [In Persian]

18- Yaghobi M, Saghaeian Nezhad S, Gorgi HA, Norouzi M, Rezaie F. Organizational justice job satisfaction and organizational commitment in the hospital staffs; Isfahan University of Medical Sciences. Journal of Health Administration, 2009; 12(35): 25-32. [In Persian]

19- Yaghobi M. Yarmohammadian MH, Raeisi AR, Javadi M, Saghaiannejad Isfahani S. a study of Relationship between the organizational justice and organizational citizenship behavior among medical records in hospitals of IUMS. Health Information Management, 2010; 7(4): 506-15. [In Persian]

20- Javadi M, Karimi S, Yaghoubi M, Kadkhodaie M. Organizational justice and responsiveness in selected private and public hospitals, Iran. J Sch Public Health Inst Public Health Res, 2012; 9(4); 111-20. [In Persian]

21- Hedayati SP, Faraji O, Mohabbati F, Hamedi S, Emadi V, Sharifi T. Relationship between organizational justice and employees`productivity in hospitals of Zabol; 2010. Medical Ethics, 2011; 5(17): 105-18. [In Persian]