بررسی رابطه عجین شدن با شغل با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از عوامل موثر بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی، عجین شدن کارکنان با شغل است؛ افرادی که با شغل خود عجین می‌شوند، از شغل خود رضایت بیشتری داشته و نسبت به سازمان خود تعهد بالایی ابراز می‌کنند. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه عجین شدن با کار و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بجنورد می‌باشد.
روش پژوهش: از لحاظ هدف، کاربردی و به روش توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری، کلیه کارکنان دانشکده‌های علوم پزشکی بجنورد به تعداد 120 نفر بود که 90 نفر بر اساس جدول مورگان به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، برای رفتار شهروندی سازمانی، پرسشنامه اورگان و برای سنجش عجین شدن با کار پرسشنامه «کنجر و لداهل» می‌باشد. پایایی به کمک ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه‌ها به ترتیب مقادیر 71/0 و 71/0 بدست آمد. داده‌ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی روابط بین فرضیات و رگرسیون به کمک نرم افزار  spss 20تحلیل گردید.
یافته‌ها: نتایج نشان داد بین ابعاد عجین شدن با کار (مشارکت کارکنان، تعهد سازمانی و درگیری شغلی) با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان علوم پزشکی بجنورد رابطه مثبت وجود دارد. ضریب همبستگی 433/0 بیانگر همبستگی مستقیم نسبتا قوی متغیرها می‌باشد.
نتیجه‌گیری: عجین شدن شغلی رابطه معناداری با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دارد بر این اساس مدیران با طراحی مناسب ابعاد ساختاری و محتوایی سازمان،زمینه عجین شدن بیشتر کارکنان با شغل خود را فراهم آورند تا رفتارهای شهروندی سازمانی بیشتر بروز نماید.

کلیدواژه‌ها


1- Thompson J. A Strategic Perspective of entrepreneurship", International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 1999; 5: 6.
2- Mir Hashemi M. Predictors of job involvement in Islamic Azad university professors, Iranian psychologists Journal; 2008: 132-163. [Persian]
3- Gholipour A. Organizational behavior management, Tehran: Samt; 2007. [Persian]
4- Evan D, Morris R. Workaholic, or just hard worker?" University of Technology, Brisbane, Australia, 2006; 11(5): 394-417.
5- Simen. AM. "Antecedents and consequences of employee engagement"; Journal of Managerial Psychology, 1999; 21: 7.
6- Emery CR, Barker J. Effect of Commitment, Job Involvement and Teams on Customer Satisfaction and Profit”, Journal of Team Performance Management, 2007; 13: 90-101.
7- Morrison AP, Wells A. Thought control strategies in schizophrenia: A comparison with non-patients.  Behavior Research and Therapy, 1994; 38: 1205-1209.
8- Truckenbroot Y. The relationship between leadermember Exchange and commitment and Organizational Citizenship behavior, Acquisition Review Quaterly, summer, 2000.
9- Afshari G. Examine the relationship between organizational commitment and expertise of teachers in secondary schools and city Kazeroon, M.A thesis, Shirazbranch Islamic azad uni, 2000. [Persian]
10- Carmeli A. Exploring Determinants of Job Involvement: An Empirical Test among Senior Executives, International Journal of manpower, 2005; 26(5): 457- 473.
11- Aghayar S, sharifidar Amadi P. Emotional Intelligence, Tehran: Sepahan, 2006. [Persian]
12- Chay Y-W & Aryee S. Potential Moderating Influence of Career Growth Opportunities on Careerist Orientation and Work Attitudes: Evidence of the Protean Career Era in Singapore, Journal of Organizational Behavior, 1999; 20: 613-623.
13- Karimi K, Nopasand M, Dostar M. The relationship between job involvement and organizational commitment and organizational citizenship behavior in the management of Hajj organization in eastern Azarbayjan province, 2013. [Persian]
14- Jourabchi Bokharaee S, Esmaeeli N, Fahim Davin H, Heidar Panahi S, Hamidi M. Evaluation of organizational commitment and involvement with volunteer college physical education in Tehran, Journal of sport science research, 2011; 2: 53-62. [Persian]
15- Seyed Javadin R, Nargesian A, Babashahi J. Examine the relationship between job involvement on behavioral characteristics, Journal of Public Administration Perspective, 2010, 1(3): 47-62. [Persian]
16- Kousha zadeh A, Kousha zadeh. The relationship between organizational justice and turnover intention of employees: the mediating role of organizational climate of silence, involvement Job burnout, Journal of development evolution management, 2014; 16: 61-69.
17- Kim T, Chang K. Turnover intentions and organizational citizenship behaviours in Korean firms: the interactional effects of organizational and occupational commitment, Available at: http://www.tandfonline.com [cited 2012 Feb 21]
18- Coyne L, Ong T. Organizational citizenship behaviour and turnover intention: a cross-cultural study, Available at: http://www.tandfonline.com [cited 2007 Jun 22]
19- Bakhtiari M, Salimi M, Hasani A, Raad Abadi M, Taheri Mir Ghaed M, Hosseini H. The correlation between the dimensions of organizational citizenship behavior and job involvement among employees of both public and private hospitals in Tehran, Journal of Health Promotion Management, 2013: 2(4): 50-56. [Persian]
20- Jafari H, Sadeghi A, Koda yari Zarnagh R. Relationship between organizational citizenship behavior and organizational commitment in Shahid Hashemi Nejad, Tehran, JJHR, 2013; l3(4): 47-54. [Persian]
21- Adeli Nasab F, Shirazi A. The effect of job involvement and organizational citizenship behavior with moderator role of Human Resource Development (Case Study of Khorasan Pegah Milk Company), M A thesis, unpublished, Ferdousi University, 2013. [Persian]