کلیدواژه‌ها = استاندارد
تعداد مقالات: 3
1. بررسی و مقایسه مدل‌های موجود جهت مدیریت بیمارستان سبز

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 15-24

یوسف شعبانی؛ علی وفایی نجار؛ الهه هوشمند


3. میزان رعایت استانداردهای ایمنی اتاق‌های عمل در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز،1386

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 11-15

فاطمه محبی؛ ویدا کشتاران؛ سید پوریا هدایتی؛ ناهید حاتم؛ مصطفی شهمرادی