نویسنده = البرز مقتدر منصوری
تعداد مقالات: 2
2. شناسایی و ارائه مدل ساختاری ویژگی‌های روانشناختی مدیران میانی در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 79-91

البرز مقتدر منصوری؛ غلامرضا رحیمی؛ نادر یهلولی؛ فرهاد نژاد ایرانی